ที่กันเด็ก

บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด
213, 215 ซ.จันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2287 4292, 0 2676 1951-2 www.k-ton.com
 

    บุคคลใด ผลิต ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย สินค้าลอกเลียนแบบกลไกตามข้อถือสิทธิ บางส่วน หรือทั้งหมดของสิ่งประดิษฐ์นี้ ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ โฆษณา หรือเครื่องหมายการค้านี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะได้รับโทษทางอาญาสูงสุดตามกฏหมายทุกฉบับ
    ผู้ใดให้เบาะแสการละเมิดสิทธิคุ้มครองสินค้าจนดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้จนถึงที่สุด จะได้รับรางวัลอย่างงามจากเจ้าของสิทธิ